Kilsyth Athletic vs Royal Albert

Kilsyth Athletic vs Finnart

Kilsyth Athletic vs BSC Glasgow

Kilsyth Athletic vs Harmony Row

Kilsyth Athletic vs St. Peter’s

Kilsyth Athletic vs Harthill Royal

Kilsyth Athletic vs Glenvale

Kilsyth Athletic vs Campbeltown Pupils

Kilsyth Athletic vs BSC Glasgow

Kilsyth Athletic vs St. Peter’s