Bonnyrigg Rose Athletic vs Auchinleck Talbot

Syngenta vs Edinburgh United