Glasgow University vs Forth Wanderers

Glasgow University vs Maybole Juniors

Glasgow University vs Craigmark Burntonians

Glasgow University vs Bellshill Athletic

Glasgow University vs Maryhill

Glasgow University vs Saltcoats Victoria

Glasgow University vs Girvan